Regulamin


Regulamin

Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa dzieci, prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie. Regulamin określa:
Postanowienia ogólne
Organizacja 
Bezpieczeństwo dzieci
Zdrowie dzieci
Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć jest mowa o:
rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
placówkę - rozumie się przez to instytucję dziennego opiekuna ,
regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
Placówka jest czynny w godzinach: 7.00-17.30 od poniedziałku do piątku, cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i uzgodnionych wspólnie z rodzicami. Istnieje możliwość modyfikacji godzin otwarcia po wcześniejszym ustaleniu z Dyrekcją.
Warunkiem przyjęcia dziecka jest kolejno: wypełnienie Karty Zgłoszeniowej, podpisanie umowy oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej, która jest stała i nie podlega zwrotowi.
Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w wyprawkę. Lista rzeczy podana jest w załączniku.
Rodzic ma zapewniony stały dostęp do monitoringu zainstalowanego na sali i zobowiązuje się do nie rozpowszechniania hasła dostępu wśród osób trzecich.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA 
Rok szkolny  rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
Przerwa wakacyjna, w której planowane jest odświeżenie placówki i przeprowadzenie potrzebnych napraw, planowane jest na ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia.
Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
Podczas pobytu dziecko ma zapewnione 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Dzieci nie można przymuszać do jedzenia. Dzieci w każdym czasie mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, wody)
Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW.
W ramach opłaty stałej dzieci są objęte dodatkowymi zajęciami muzycznymi, logopedycznymi i sportowymi.
Placówka może rozszerzać ofertę usług dodatkowo płatnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzice kierownikowi placówki.

ROZDZIAŁ III
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba która przyprowadza dziecko informuje pracownika, że dziecko jest zdrowe.
Każde dziecko korzystające z naszych usług powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka/opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Pobyt godzinowy w placówce ustalany jest według indywidualnych potrzeb.
W momencie przyprowadzania Dziecka, rodzic nie powinien przedłużać swojego pobytu w żłobku. Regulacja ta jest podyktowana wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, jak i dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.
Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście/telefonicznie dzień wcześniej lub do godziny 8.00 rano w dniu nieobecności dziecka, należy również poinformować o przyczynach (choroba / inna przyczyna) i przewidywanym czasie nieobecności dziecka.
Rodzic ma obowiązek w ciągu 2 godzin odebrać chore dziecko . Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan jego zdrowia będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską.
Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania placówki. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodziców.
Do odbioru dziecka są upoważnione jedynie osoby wskazane w upoważnieniu.
Opiekun może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez opiekunki/ów z poszanowaniem prawa do prywatności.

ROZDZIAŁ IV
ZDROWIE DZIECI
Przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko.
Jeśli dziecko przechodzi chorobę zakaźną, Rodzic ma obowiązek poinformowania o tym opiekunkę.
Do każdej nieobecności dziecka powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może przebywać z innymi dziećmi.
W przypadku, gdy dziecko zachoruje lub będą miały miejsce sytuacje budzące uzasadniony niepokój co do stanu zdrowia lub zachowania się dziecka, personel niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami dziecka.
W placówce nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
W placówce nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia prośby do kierownika placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
Kierownik obowiązany jest wezwać lekarza do urazów wymagających natychmiastowej interwencji

ROZDZIAŁ V
INFORMACJE DODATKOWE
Dzieci mogą przynosić własne zabawki  jeden dzień w tygodniu – wyłącznie w piątek (nie dotyczy to zabawek, które dziecko potrzebuje do zasypiania).
Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane na osobnych półkach w szatni.
Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystej pościeli
Nocniki, ręczniki oraz fartuszki do malowania zapewnione będą przez placówkę.
W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki istnieje możliwość karmienia przez matkę lub przechowania i podania tego mleka w późniejszym czasie.
W przypadku gdy dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki.
O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców należy zawiadomić kierownika.
Za pozostawione rzeczy oraz wózki nie ponosi,y odpowiedzialności.
Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć i nagrań z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej placówki oraz profilu na Facebooku.
W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między placówką a rodzicem.

y>